Általános szerződési feltételek

Hatályos: 2023.08.01.-től

1. Preambulum

Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával!

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön a honlapon keresztül rendel meg tőlünk termékeket, úgy a közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és az Eladót illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit. Jelen ÁSZF mellékletét képezik a honlapon elérhető tájékoztatók, valamint a honlapon külön elérhető tájékoztatások.

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

2. Bemutatkozó adatok, fogalmak, értelmező rendelkezések

Eladó adatai:

Név: STOREO Magyarország Kft.

Székhely: 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 21. I. em. 5.

Levelezési cím: 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 21. I. em. 5.

Adószám: 32085532-2-42

Telefonszám: +36/31-7889635

E-mail: info@storeo.hu

Honlap: www.oktatas.storeo.hu

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: Németh Dániel Egyéni Vállalkozó

Cím: 2230, Gyömrő, Zrínyi utca 1.

Elérhetőség: info@storeo.hu

Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Vállalkozás: aki az 1997. évi CLV. törvény 1. § szerinti tevékenységet önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében végzi.

Felek: Eladó és Fogyasztó együttesen.

Forgalmazó: az a vállalkozás, amely a terméket közvetlenül a fogyasztó részére forgalmazza.

Honlap: a weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül.

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

Termék: minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ide nem értve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt – és a dolog módjára hasznosítható természeti erő, ami a Honlap kínálatában szerepel, a Honlapon forgalomba hozott, értékesítésre szánt és a Szerződés tárgyát képezi.

Áru: a termék, az ingatlan és a vagyoni értékű jog, valamint a szolgáltatás.

Eladási ár: a termék egy egységére, vagy adott mennyiségére vonatkozó ár.

Egységár: a termék meghatározott mértékegységére vonatkozó ára.

Szolgáltatás: termék, ingatlan, vagy vagyoni értékű jog értékesítésén kívül minden olyan – ellenszolgáltatás fejében végzett – tevékenység, amely a megrendelő, illetve megbízó igényének kielégítésére valamely eredmény létrehozását, teljesítmény nyújtását vagy más magatartás tanúsítását foglalja magában.

Szerződés: Eladó és Fogyasztó között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés.

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül.

Adásvételi szerződés: a Polgári Törvénykönyv szerinti adásvételi szerződés, valamint minden olyan szerződés is, amelynek áruk és szolgáltatások egyaránt tárgyát képezik.

Szolgáltatási szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás a fogyasztó részére szolgáltatást nyújt, vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a fogyasztó pedig megfizeti vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás díját.

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződés: olyan adásvételi vagy szolgáltatási szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás, vagy annak közvetítője egy honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül kínál megvételre valamilyen árut, vagy kínál igénybevételre valamilyen szolgáltatást, és a fogyasztó az adott honlapon, vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül rendeli meg az árut, vagy szolgáltatást.

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Fogyasztó: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő, szerződést kötő személy.

A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti, valamint külön jogszabályban a fogyasztói szerződésekre meghatározott kötelező jótállás.

Békéltető testület: tartós alapon létrejött, a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezési eljárás keretében történő rendezésével foglalkozó szervezet, amelyet az e törvényben meghatározott szerv (személy) nyilvántartásba vett.

Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;

45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

3. Az ÁSZF hatálya, az ÁSZF megváltoztatása

A Fogyasztó és az Eladó között létrejött szerződésre a kötelezően alkalmazandó jogszabályok mellett a jelen ÁSZF vonatkozik. A jelen ÁSZF az oldal tetején jelzett hatályossági dátum napjától lép hatályba és módosításig, vagy visszavonásig érvényes. Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik. A jelen ÁSZF rendelkezéseit az Eladó a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni. Kérjük, hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt szíveskedjen elolvasni!

3.1. Az ÁSZF elfogadása

Jelen ÁSZF az Eladó által forgalmazott termékekre és szolgáltatásokra terjed ki, akár online webáruházban, akár hagyományos vásárlás során kerül értékesítésre. Ön a megrendelése véglegesítése (vásárlása) előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul a Fogyasztó és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.

3.2. A szerződés nyelve

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

3.3. Tájékoztatás a szerződés formájáról

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja, a teljesítést követően a szerződéshez kapcsolódó adatokat nem tárolja, de a tranzakciókról természetesen számlát, illetve pénztárgépi bizonylatot állít ki. Javasoljuk, hogy a vásárlást igazoló adatokat Ön őrizze meg a későbbi esetleges igényérvényesítése céljából.

3.4. Árak

A termékek mellett feltüntetett ár az adott termék egy egységére (kg, liter vagy darab) vonatkoztatott bruttó eladási ára, azaz a fizetendő általános forgalmi adóval és esetleges egyéb közterhekkel terhelt, a fogyasztó által ténylegesen fizetendő ár. Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát fenntartjuk.

4. Elállási jog

A fogyasztók indokolás nélküli elállására vonatkozó részletes szabályait a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20.§-29.§ tartalmazza. Ennek értelmében az oldalon megvásárolható digitális termékekre – a 29.§ m) pontja szerint – a Fogyasztó részéről a 14 napos elállási jog gyakorlására nincs lehetőség: “m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.” Felhívjuk figyelmét, hogy a vásárlás során, az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával Ön a fent említett 20.§ szerinti 14 napos elállási jogát a vásárlás véglegesítésével, a megrendelés teljesítésével automatikusan elveszíti, melyhez kifejezett hozzájárulását adja az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával.

5. Garancia

6. Felelősség

A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Eladó nem vállal felelősséget. A Fogyasztó a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Eladó nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Eladó kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. A Fogyasztó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Eladó ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

Az Weblap oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Eladó nem vállal felelősséget. A Fogyasztók által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat az Eladó jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében az Eladó jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. Az Internet globális jellege miatt a Fogyasztó elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység a Fogyasztó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Fogyasztót terheli a felelősség.

7. Panaszkezelés, jogérvényesítési lehetőségek

7.1. Garanciális problémák

Garanciális probléma esetén nyitvatartási időnkben hívhatja a kapcsolati oldalunkon megtalálható telefonszámot, vagy megírhatja kérdéseit elektronikus levél formájában a szintén itt található e-mail címre.

7.2. Panaszügyintézés

A Fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a kapcsolati oldalunkon megtalálható elérhetőségeink bármelyikén előterjesztheti. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálása nem lehetséges, akkor az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a fogyasztónak átadja vagy megküldi e-mail-ben. Az Eladó jegyzőkönyvet vesz fel a fogyasztó bejelentett igényéről és átvételi elismervénnyel igazoltan veszi át a terméket garanciális probléma esetén.

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében. Ezt követően a bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a Fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr.

Eladót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani.

Amennyiben Eladó székhelye, vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, az Eladó együttműködési kötelezettsége a Fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Az Eladó az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a Fogyasztóhoz eljusson. Ha a panaszt az Eladó elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát az Eladó köteles öt évig megőrizni.

7.3. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az Eladó és a Fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Fogyasztó számára:

  • Panasztétel: a fogyasztóvédelmihatóságoknál. Amennyiben a Fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
  • Békéltetőtestület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a fogyasztó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszáma: (1) 488-2131 Fax száma: (1) 488-2186 Név: Dr. Baranovszky György E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

A további békéltető testületek elérhetőségeiről a https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek weboldalon tud tájékozódni.

  • Bírósági eljárás.Fogyasztó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben első fokon megyei illetékességgel a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei, másodfokon országos illetékességgel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el. Az illetékességet megalapozza a fogyasztó lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye is. A kérelem bármely illetékes felügyelőségnél benyújtható.

8. Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztatónkat az adatvédelmi tájékoztató oldalunkon érheti el.

9. Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, fotók, szövegeke, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni az Eladó írásos hozzájárulás esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.

10. Egyéb

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan, vagy hibás rész helyett az alkalmazandó rendelkezései érvényesek. Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

11. Tájékoztató a honlap használatáról

11.1. A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást. A képek esetenként illusztrációk, a színek és egyéb tulajdonságok nem mindig felelnek meg a valóságnak!

11.2. Az adatbeviteli hibák javítása – felelősség a megadott adatok valóságáért

A Fogyasztónak megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt lehetősége van a Fogyasztó által bevitt adatok módosítására. Felhívjuk a figyelmét, hogy a Fogyasztó felelőssége, hogy a Fogyasztó által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen a Fogyasztó által megadott adatok alapján kerül számlázásra a termék. Fogyasztó a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult a Fogyasztó hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Fogyasztóra hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím, vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

11.3. Eljárás hibás ár esetén

Előfordulhat, hogy hibás eladási ár szerepel a honlapon. Hibás eladási árnak minősül különösen a termék közismert, a piacon elérhető, általánosan elfogadott, vagy becsült eladási árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba, vagy elgépelés miatt megjelenő hibás eladási ár. Hibás eladási ár esetén a megrendelést (a Fogyasztó ajánlatát) a hibás eladási áron nem áll módunkban elfogadni, és nem vagyunk kötelesek a terméket hibás eladási áron értékesíteni. Hibás eladási áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés a Felek között. Amennyiben a Fogyasztó hibás eladási áron tesz ajánlatot, a rendszer azt automatikusan visszaigazolja, ez azonban nem minősül az ajánlat elfogadásának Eladó részéről. Hibás eladási áron történő Fogyasztó általi ajánlattétel (megrendelés) esetén az ajánlattétel Eladó munkatársa által küldött elektronikus – nem automata – visszaigazolás során az Eladó munkatársa felhívja a Fogyasztó figyelmét a helyes eladási árra, és felajánlhatja a helyes eladási áron történő szerződéskötést. Fogyasztó a hibás eladási ár helyett az Eladó által közölt helyes eladási áron nem köteles ajánlatot tenni, és szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre szerződés a Felek között.

12. A honlap használata és a megrendelés menete

A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Fogyasztó minősül ajánlattevőnek, és a szerződés a Fogyasztó által a honlapon keresztül tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint.

13. A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)

Amennyiben a Fogyasztó meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel a Fogyasztó által megrendelni kívánt termékeknek, valamint a Fogyasztó adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Rendelés véglegesítése” gombra kattintva zárhatja le megrendelését (teheti meg ajánlatát). Fogyasztó a “Rendelés elküldése” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után.

14. A rendelés feldolgozása

A Fogyasztónak bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. A rendelésről Fogyasztó egy automata visszajelzést kap. A Fogyasztót az ajánlata abban az esetben mindössze 48 órás időtartamban köti, amennyiben azt a jelen általános szerződési feltételek 14.1. pontjában foglaltak szerint nem igazolja vissza az Eladó.

14.1. A szerződés létrejötte, az ajánlat elfogadása az Eladó által

Fogyasztó a megrendelését követően az Eladótól e-mail értesítést kap a Fogyasztó által megadott e-mail címre. Amennyiben a Fogyasztó a megrendelésétől számított 24 órán belül nem kapja meg az automata visszaigazoló e-mailt, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, mert elképzelhető, hogy megrendelése technikai okok miatt nem érkezett meg rendszerünkbe. Amennyiben Fogyasztó azt észleli, hogy az automata visszaigazoló e-mail értesítés a Fogyasztó adatait tévesen tartalmazza (pl. név, szállítási cím, telefonszám, stb.), úgy a Fogyasztó köteles ennek tényét – a helyes adatok megadásával egyidejűleg – Eladónak e-mail útján haladéktalanul közölni. A Szerződés a Fogyasztó által tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre. Hibás eladási áron történő, vagy készlethiányos termékekre ajánlattételt a rendszer automatikusan elfogad, de ez ebben az esetben nem minősül az ajánlat elfogadásának, hanem a jelen általános szerződési feltételek hibás eladási áron történő ajánlattétel esetén a 11.3. pontban foglaltak alkalmazandóak. Ha a Fogyasztó ajánlatát részben, vagy egészében nem tudjuk elfogadni bármilyen ok miatt, arról 3 munkanapon belül a Fogyasztó által megadott e-mail címre tájékoztatást küldünk.

15. A fizetés módja, feltételei

15.1. A Fogyasztó fizetési kötelezettségeinek összegzése

A megrendelés összesítője és a 14.1. pont szerinti visszaigazoló e-mail minden Fogyasztót terhelő fizetendő költséget tartalmaz. A számlát és a megrendelés összesítőjét a teljesítést követő automatikus elektronikus levél tartalmazza.

15.2. Fizetési módok

Fogyasztó a vásárlás során a megrendelt termékek eladási árát online bankkártyás fizetéssel, vagy banki átutalással fizetheti ki.

16. A megrendelt termék átvétele, teljesítési határidő

Bankkártyás fizetés esetén a megrendelés a sikeres fizetést követően automatikusan teljesül, a vásárolt digitális tartalmak Fogyasztó számára azonnal elérhetővé válnak a vásárlás során létrehozott egyedi felhasználói fiókjában, melyről Eladó külön elektronikus levélben értesíti a Fogyasztót. Banki átutalás esetén a vásárolt digitális termékek a fizetés sikerességének Eladó általi megbizonyosodása után, a rendelés teljesített állapotba kerülését követően válnak elérhetővé Fogyasztó részére, melyről Eladó külön elektronikus levélben értesíti a Fogyasztót. Eladó kötelezettséget vállal, hogy az átutalásos fizetéssel rendezett megrendelések esetében – amennyiben Eladó számlájára a megrendeléshez tartozó megfelelő ellenérték beérkezett – maximum 48 órán belül teljesíti a megrendelést és elérhetővé teszi a vásárolt tartalmakat Fogyasztó részére.

17. Jogfenntartás

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadók.

Vágj bele INGYEN + bónuszok!

Nézd meg a teljes első kettő (~60 perc) videót és szerezd meg az értékes bónuszokat ingyen még ma!

Siess, le ne maradj, az ajánlat limitált ideig elérhető!